Proszę obrócić urządzenie

Strategie podatkowe Grupy Kapitałowej HOSSA

Oświadczenie.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA (dalej też Spółka) podaje do publicznej wiadomości opis strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku 2022, co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 Ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej.

Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA jest stworzenie warunków dla terminowego płacenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości oraz realizacji wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza dla Zarządu oraz pracowników Grupy Inwestycyjnej Hossa SA świadomość konieczności realizacji zasady, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA działa rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, kieruje się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dąży do osiągnięcia jak największej transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA oblicza należności publicznoprawne wykorzystując narzędzia informatyczne w oparciu o procesy i procedury, które są wdrożone w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów, w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań publicznoprawnych.

Do wykorzystywanych narzędzi informatycznych należą w szczególności:+

 • system finansowo-księgowy – system wspiera Spółkę w rozliczeniach podatkowych, w tym pozwala ewidencjonować VAT; umożliwia tworzenie, przeglądanie i drukowanie bądź wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych; automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK; wspiera w weryfikacji firm z białą listą podatników VAT,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w procesie akceptacji faktur kosztowych optymalizując czas i zasoby zaangażowane w proces,
 • system kadrowo-płacowy – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w naliczaniu wynagrodzeń, rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzeniu rozliczeń z US i ZUS.

Do stosowanych procesów i procedur należą w szczególności:

 • Zarządzenie dotyczące zasad likwidacji faktur i wykonywania płatności z tytułu faktur, 
 • Zarządzenie w sprawie trybu zapoznawania osób prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutkami ich nieprzestrzegania,
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad pobierania podatku u źródła,
 • Zarządzenie w sprawie dokumentowania cen transferowych w Grupie Inwestycyjnej Hossa SA i podmiotami powiązanymi z Grupą inwestycyjną Hossa SA,
 • Procedura postępowania w Spółce Grupa Inwestycyjna Hossa SA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystywane narzędzia informatyczne, stosowane procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA z obowiązków podatkowych.

Informacja o stosowanych przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w roku podatkowym 2022 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z  organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca realizacji przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA obliczała i wpłacała należności publicznoprawne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania Spółki.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2022 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2022 r. nie realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, transakcji których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W 2022 r. Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie realizowała działań j.w.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2022r. otrzymała:

 1. Interpretację indywidualną z dnia 21.12.2022 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.663.2022.3.EJU,
 2. Interpretację indywidualną z dnia 22.12.2022 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.256.2022.4.DR.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ HOSSA SA ZA ROK 2021

Oświadczenie.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA (dalej też Spółka) podaje do publicznej wiadomości opis strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku 2021, co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej.
Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA jest stworzenie warunków dla terminowego płacenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości oraz realizacji wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza dla Zarządu oraz pracowników Grupy Inwestycyjnej Hossa SA świadomość konieczności realizacji zasady, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA działa rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, kieruje się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dąży do osiągnięcia jak największej transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA oblicza należności publicznoprawne wykorzystując narzędzia informatyczne w oparciu o procesy i procedury, które są wdrożone w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów, w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań publicznoprawnych.

Do wykorzystywanych narzędzi informatycznych należą w szczególności:

 • system finansowo-księgowy – system wspiera Spółkę w rozliczeniach podatkowych, w tym pozwala ewidencjonować VAT; umożliwia tworzenie, przeglądanie i drukowanie bądź wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych; automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK; wspiera w weryfikacji firm z białą listą podatników VAT,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w procesie akceptacji faktur kosztowych optymalizując czas i zasoby zaangażowane w proces,
 • system kadrowo-płacowy – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w naliczaniu wynagrodzeń, rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzeniu rozliczeń z US i ZUS.

Do stosowanych procesów i procedur należą w szczególności:

 • Zarządzenie dotyczące zasad likwidacji faktur i wykonywania płatności z tytułu faktur,
 • Zarządzenie w sprawie trybu zapoznawania osób prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutkami ich nieprzestrzegania,
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad pobierania podatku u źródła,
 • Zarządzenie w sprawie dokumentowania cen transferowych w Grupie Inwestycyjnej Hossa SA i podmiotami powiązanymi z Grupą inwestycyjną Hossa SA,
 • Procedura postępowania w Spółce Grupa Inwestycyjna Hossa SA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wykorzystywane narzędzia informatyczne, stosowane procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA z obowiązków podatkowych.

Informacja o stosowanych przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca realizacji przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA obliczała i wpłacała należności publicznoprawne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania Spółki.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2021 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2021 r. nie realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, transakcji których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. W 2021 r.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie realizowała działań j.w.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2021 r. nie realizowała działań j.w.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ HOSSA SA ZA ROK 2020

Oświadczenie.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA (dalej też Spółka) podaje do publicznej wiadomości opis strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku 2020, co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej.
Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA jest stworzenie warunków dla terminowego płacenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości oraz realizacji wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza dla Zarządu oraz pracowników Grupy Inwestycyjnej Hossa SA świadomość konieczności realizacji zasady, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA działa rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, kieruje się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dąży do osiągnięcia jak największej transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA oblicza należności publicznoprawne wykorzystując narzędzia informatyczne w oparciu o procesy i procedury, które są wdrożone w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów, w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań publicznoprawnych.

Do wykorzystywanych narzędzi informatycznych należą w szczególności:

 • system finansowo-księgowy – system wspiera Spółkę w rozliczeniach podatkowych, w tym pozwala ewidencjonować VAT; umożliwia tworzenie, przeglądanie i drukowanie bądź wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych; automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK; wspiera w weryfikacji firm z białą listą podatników VAT,
 • system elektronicznego obiegu dokumentów – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w procesie akceptacji faktur kosztowych optymalizując czas i zasoby zaangażowane w proces,
 • system kadrowo-płacowy – system zintegrowany z systemem finansowo-księgowym wspiera Spółkę w naliczaniu wynagrodzeń, rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzeniu rozliczeń z US i ZUS.

Do stosowanych procesów i procedur należą w szczególności:

 • Zarządzenie dotyczące zasad likwidacji faktur i wykonywania płatności z tytułu faktur,
 • Zarządzenie w sprawie trybu zapoznawania osób prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutkami ich nieprzestrzegania, 
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowych zasad pobierania podatku u źródła,
 • Zarządzenie w sprawie dokumentowania cen transferowych w Grupie Inwestycyjnej Hossa SA i podmiotami powiązanymi z Grupą inwestycyjną Hossa SA,
 • Procedura postępowania w Spółce Grupa Inwestycyjna Hossa SA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. .

Wykorzystywane narzędzia informatyczne, stosowane procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA z obowiązków podatkowych.

Informacja o stosowanych przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca realizacji przez Grupę Inwestycyjną Hossa SA obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA obliczała i wpłacała należności publicznoprawne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania Spółki.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2020 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2020 r. nie realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, transakcji których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W 2020 r. Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie realizowała działań j.w.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Grupa Inwestycyjna Hossa SA w 2020 r. nie realizowała działań j.w.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.
Grupa Inwestycyjna Hossa SA nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.